Υπόθεση T-130/20: Προσφυγή της 27ης Φεβρουαρίου 2020 — Philip Morris Products κατά EUIPO (SIENNA SELECTION)