Provedbena uredba Komisije (EU) 2020/1824 оd 2. prosinca 2020. o izmjeni Provedbene uredbe (EU) 2017/2468 o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu s Uredbom (EU) 2015/2283 Europskog parlamenta i Vijeća o novoj hrani (Tekst značajan za EGP)