Γραπτή ερώτηση E-2170/10 υποβολή: Georgios Papastamkos (PPE) προς την Επιτροπή. Ο τομέας της δημιουργίας στην ΕΕ