Υπόθεση C-558/16: Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 1ης Μαρτίου 2018 [αίτηση του Kammergericht Berlin (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — στο πλαίσιο της δίκης Doris Margret Lisette Mahnkopf [Προδικαστική παραπομπή — Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης — Κανονισμός (ΕΕ) 650/2012 — Κληρονομική διαδοχή και ευρωπαϊκό κληρονομητήριο — Πεδίο εφαρμογής — Δυνατότητα αναγραφής της κληρονομικής μερίδας του επιζώντος συζύγου στο ευρωπαϊκό κληρονομητήριο]