Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách (Použitý kurz sa vzťahuje k poslednej operácii vykonanej pred určeným dňom. V prípade, že tender obsahuje variabilný kurz, použije sa kurz medzný.): 0,00 % dňa 1. novembra 2020 Výmenný kurz eura (Zdroj: referenčný výmenný kurz publikovaný ECB.) 3. novembra 2020 2020/C 372/04