Υπόθεση C-105/19: Διάταξη του Δικαστηρίου (έκτο τμήμα) της 23ης Μαΐου 2019 [αίτηση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Σερρών (Ελλάδα) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — WP κατά Τράπεζας Πειραιώς ΑΕ (Προδικαστική παραπομπή — Άρθρο 53, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου — Προστασία των καταναλωτών — Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές — Οδηγία 93/13/ΕΟΚ — Εξουσίες και υποχρεώσεις του εθνικού δικαστή — Διαδικασία διαταγής πληρωμής — Ευδοκίμηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής — Μη παροχή επαρκών διευκρινίσεων σχετικά με το πραγματικό και το κανονιστικό πλαίσιο της διαφοράς της κύριας δίκης και σχετικά με τους λόγους για τους οποίους είναι αναγκαία η απάντηση επί του προδικαστικού ερωτήματος — Προδήλως απαράδεκτο)