Προσφυγή της ενώσεως GAL Penisola Sorrentina κατά Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, που ασκήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 1997 (Υπόθεση T-263/97)