Απόφαση της Επιτροπής, της 13/08/2012 περί του συμβατού μιας συγκεντρώσεως με την κοινή αγορά (Υπόθεση αριθ. COMP/M.6619 - TSR RECYCLING / HKS SCRAP METALS) με βάση τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 139/2004 του Συμβουλίου (Το κείμενο στην γερμανική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό)