Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/1787 z 24. októbra 2019, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2016/6, ktorým sa stanovujú osobitné podmienky týkajúce sa dovozu krmív a potravín pochádzajúcich alebo odosielaných z Japonska v nadväznosti na haváriu jadrovej elektrárne vo Fukušime (Text s významom pre EHP)