Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1787 (2019. gada 24. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas regulu (ES) 2016/6, ar ko pēc avārijas Fukušimas atomelektrostacijā paredz īpašus nosacījumus, kas reglamentē tādas barības un pārtikas importu, kuras izcelsmes vieta ir Japāna vai kura nosūtīta no Japānas (Dokuments attiecas uz EEZ)