Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1787 2019 m. spalio 24 d. kuriuo iš dalies keičiamas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/6, kuriuo dėl avarijos Fukušimos branduolinėje elektrinėje nustatomi specialūs Japonijos kilmės arba iš jos išsiųstų pašarų ir maisto produktų importo reikalavimai (Tekstas svarbus EEE)