Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2019/1787, 24. oktoober 2019, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/6, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või Jaapanist lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid (EMPs kohaldatav tekst)