Εκτελεστικόσ Κανονισμόσ (ΕΕ) 2019/1787 της Επιτροπής της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) 2016/6 για την επιβολή ειδικών όρων που διέπουν την εισαγωγή ζωοτροφών και τροφίμων καταγωγής ή προέλευσης Ιαπωνίας μετά το ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)