Υπόθεση T-524/11: Προσφυγή της 30ής Σεπτεμβρίου 2011 — Volvo Trademark κατά ΓΕΕΑ — Hebei Aulion Heavy Industries (LOVOL)