/* */

Ψήφισμα σχετικά με τις επιπτώσεις των διακυμάνσεων των συναλλαγματικών ισοτιμιών στο εμπόριο εντος και εκτός της Κοινότητας