Απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της κοινής επιχείρησης βιομηχανιών βιοπροϊόντων της 26ης Μαρτίου 2020 για τον καθορισμό εσωτερικών κανόνων περί περιορισμού ορισμένων δικαιωμάτων των υποκειμένων των δεδομένων αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΚΕ BBI