Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2418/82 της Επιτροπής της 3ης Σεπτεμβρίου 1982 περί προσωρινής αναστολής των αγορών βοείου κρέατος από τους οργανισμούς παρεμβάσεως σε ορισμένα Κράτη μέλη