Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη συμμετοχή της Κοινότητας στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων