ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2832/92 του κ. Claude DESAMA προς το Συμβούλιο. Ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων -δημόσια διοίκηση