Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Vec M.9169 – Caisse des dépôts et consignations/Swiss Life/JV) (Text s významom pre EHP)