Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9169 — Caisse des dépôts et consignations / Swiss Life / JV) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)