Έκθεση της Επιτροπής στο Συμβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του καθεστώτος ενισχύσεως για τη χρησιμοποίηση στις ζωοτροφές συμπυκνωμένων γλευκών σταφυλιών που παράγονται στην Κοινότητα