Υπόθεση T-177/20: Προσφυγή της 30ής Μαρτίου 2020 — Himmel κατά EUIPO — Ramirez Monfort (Hispano Suiza)