Απόφαση του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τον διορισμό τριών μελών του διοικητικού συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Καταρτίσεως για την Ισπανία, τη Σλοβακία και την Κύπρο