Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/726 av den 27 maj 2020 om avslag på en ansökan om skydd av en geografisk beteckning i enlighet med artikel 97.4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 (Commune de Champagne [SGB]) [delgivet med nr C(2020) 3323] (Endast den franska texten är giltig)