Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2020/726, annettu 27 päivänä toukokuuta 2020, nimityksen suojaamista maantieteellisenä merkintänä koskevan hakemuksen hylkäämisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1308/2013 97 (Commune de Champagne (SMM)) (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 3323) (Ainoastaan ranskankielinen teksti on todistusvoimainen)