Решение за изпълнение (ЕС) 2020/726 на Комисията от 27 май 2020 година за отхвърляне на заявка за предоставяне на правна закрила на наименование като географско указание в съответствие с член 97, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (Commune de Champagne (ЗГУ) (нотифицирано под номер С(2020) 3323) (само текстът на френски език е автентичен)