Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2020/107 z dnia 23 stycznia 2020 r. dotyczące zezwolenia na stosowanie pąsu 4 R jako dodatku paszowego dla psów, kotów i ryb ozdobnych (Tekst mający znaczenie dla EOG)