Κανονισμός (ΕΕ) 2019/229 της Επιτροπής, της 7ης Φεβρουαρίου 2019, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2073/2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα όσον αφορά ορισμένες μεθόδους, το κριτήριο ασφάλειας των τροφίμων για τη Listeria monocytogenes σε σπόρους με φύτρο και το κριτήριο υγιεινής της παραγωγικής διαδικασίας και το κριτήριο ασφάλειας των τροφίμων για μη παστεριωμένους χυμούς φρούτων και λαχανικών (έτοιμους για κατανάλωση) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)