Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2020/860 της Επιτροπής της 18ης Ιουνίου 2020 για την τροποποίηση του παραρτήματος της εκτελεστικής απόφασης 2014/709/ΕΕ σχετικά με τα μέτρα ελέγχου της υγείας των ζώων όσον αφορά την αφρικανική πανώλη των χοίρων σε ορισμένα κράτη μέλη [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2020) 4177] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)