/* */

Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2663/85 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 1985 περί καθορισμού των ποσών που εισπράττονται στον τομέα του βοείου κρέατος για τα προϊόντα που εξήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά την εβδομάδα από τις 2 έως τις 8 Σεπτεμβρίου 1985