ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 660/93 του Christine ODDY προς την Επιτροπή. To Πρόγραμμα Phare