Διάταξη του Προέδρου του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Μαρτίου 2010. # SNF SAS κατά Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA). # Ασφαλιστικά μέτρα - REACH - Προσδιορισμός του ακρυλαμιδίου ως ουσίας που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία - Αίτηση αναστολής εκτελέσεως και λήψεως προσωρινών μέτρων - Έλλειψη επείγοντος. # Υπόθεση T-1/10 R. TITJUR SNF κατά ECHA