Υπόθεση C-536/20: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Λιθουανία) στις 22 Οκτωβρίου 2020 — UAB Tiketa κατά M.Š., VšĮ Baltic Music