Σύσταση της Επιτροπής, της 18ης Ιουνίου 2007 , σχετικά με τη χάραξη κατευθύνσεων για την παροχή στέγης και φροντίδας στα ζώα που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 2525] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)