Απόφαση του Δικαστηρίου της 16ης Νοεμβρίου 1972. # Land Niedersachsen κατά Landesversicherungsanstalt. # Αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως: Bundessozialgericht - Γερμανία. # Παροχές στους φυματικούς. # Υπόθεση 15/72. Land Niedersachsen TITJUR