ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 901/91 της κ. Anita POLLACK προς την Επιτροπή. Υπεραλίευση στα ανοιχτά των καναδικών ακτών