Κρατικές ενισχύσεις — Σουηδία — Κρατική ενίσχυση SA.33618 (12/C) (ex 11/N) — Κλειστό γυμναστήριο πολλαπλών χρήσεων «arena» της Ουψάλα — Πρόσκληση υποβολής παρατηρήσεων σύμφωνα με το άρθρο 108 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ