Υπόθεση C-582/15: Αίτηση προδικαστικής αποφάσεως την οποία υπέβαλε το Rechtbank Amsterdam (Κάτω Χώρες) στις 11 Νοεμβρίου 2015 — Openbaar Ministerie κατά Gerrit van Vemde