Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1614/83 της Επιτροπής της 15ης Ιουνίου 1983 περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1530/78 περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του καθεστώτος ενισχύσεως για ορισμένα μεταποιημένα προϊόντα με βάση τα οπωροκηπευτικά