Υπόθεση T-295/17: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 26ης Νοεμβρίου 2018 — Danpower Baltic κατά Επιτροπής