Απόφαση (ΕΕ) 2017/1681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 27ης Απριλίου 2017, σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2015