Γραπτή ερώτηση αριθ. 855/87 του κ. André Fourçans προς την Επιτροπή Θέμα: Δωρεές ανθρωπίνων οργάνων