Γραπτή ερώτηση P-9757/10 Janusz Wojciechowski (ECR) προς την Επιτροπή. Εκθέσεις των κρατών μελών σχετικά με την εφαρμογή και την επιβολή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1/2005 για την προστασία των ζώων κατά τη μεταφορά