Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2284/94 της Επιτροπής της 20ής Σεπτεμβρίου 1994 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2839/93 σχετικά με την ειδική πώληση βουτύρου από τα αποθέματα παρέμβασης που προορίζονται για εξαγωγή προς τις Δημοκρατίες που προέκυψαν από τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης