Υπόθεση C-37/11: Απόφαση του Δικαστηρίου (πρώτο τμήμα) της 18ης Οκτωβρίου 2012 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Τσεχικής Δημοκρατίας [Παράβαση κράτους μέλους — Παραδεκτό — Κανονισμός 1234/2007 — Άρθρο 115 — Παράρτημα XV — Σημείο I, παράγραφος 2 — Προσάρτημα του παραρτήματος XV — Μέρος A — Ονομασίες πωλήσεως «βούτυρο» και «γαλακτική λιπαρή ύλη για επάλειψη» — Ονομασία πωλήσεως «pomazánkové máslo» (βούτυρο για επάλειψη) — Κατάλογος εξαιρέσεων]