Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1424/94 της Επιτροπής της 21ης Ιουνίου 1994 περί καθορισμού των εισφορών κατά την εισαγωγή για τη λευκή ζάχαρη και την ακατέργαστη ζάχαρη