ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-1640/03 υποβολή: Erik Meijer (GUE/NGL) προς την Επιτροπή. Ανεπαρκή μέσα για τη διατήρηση τωνποδομών και τηνλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων σχεδίων, στα κράτη μέλη που μειώνουν τους φόρους με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης.