Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/1479 z dnia 14 października 2020 r. ustanawiająca wykazy priorytetów, które należy uwzględnić przy opracowywaniu kodeksów sieci i wytycznych dotyczących energii elektrycznej w latach 2020–2023 oraz gazu w 2020 r. (Tekst mający znaczenie dla EOG)