ΓΡΑΠΤΗ ΕΡΩΤΗΣΗ αριθ. 2295/92 του κ. Llewellyn SMITH προς την Επιτροπή. Συνθήκη Euratom